Obeticholová kyselina

Obeticholová kyselina je semisyntetická žlčová kyselina, ktorá je aktuálne v Európskej únii schválená na liečbu Primárnej biliárnej cholangitídy. Na Slovensku však kvôli vysokej cene nie je kategorizovaná a teda ani hradená z verejného zdravotného poistenia.

Preplatenie liečby je teoreticky možné na základe individuálnych žiadostí na zdravotnú poisťovňu ale iba pri diagnóze Primárna biliárna cholangitída.

Obeticholová kyselina je silným aktivátorom FXR (Farnesoid X receptor), čo je jadrový receptor, ktorý riadi aktiváciu génov spojených s metabolizmom žlčových kyselín. Tým že zasahuje do metabolizmu cholesterolu ovplyvňuje aj hladiny triglyceridov v pečeni a môže mať pozitívny vplyv na stukovatenie pečene.

Čo sa týka stukovatenia pečene, bolo realizovaných niekoľko štúdií zameraných na výsledky liečby práve pri tomto ochorení. FLINT trial ukázal pozitívny efekt obeticholovej kyseliny na pokles pečeňových testov (pokles ALT aj GGT), mikroskopického poškodenia (aktivity zápalu u 45% pacientov oproti 21% kontrol) aj zjazvovatenia pečene. Išlo o randomizovanú kontrolovanú štúdiu štúdiu s 283 pacientami a 72 týždňovou liečbou. Pozri FLINT trial.

Podobné výsledky boli aj v štúdii REGENERATE, čo bola ešte väčšia randomizovaná kontrolovaná štúdia s 923 pacientami. Liečba viedla k zlepšeniu fibrózy u 38% pacientov oproti 23% pacientov v kontrolnej skupine. Rovnako došlo k poklesu pečeňových testov, a k poklesu mikroskopickej aktivity ochorenia (NAS index) avšak v liečenej skupine nebol väčší podiel pacientov s vyliečenou steatohepatitídou oproti kontrolnej skupine. Výsledky neboli ešte k 09/2019 publikované v odbornej literatúre, iba na kongresoch a v populárnej tlači. REGENERATE trial.

Na základe uvedeného môžeme Obeticholovú kyselinu zaradiť do skupiny IV podľa JTLDVPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *